Wedstrijdbepalingen

DEEL 1 - 1. REGELS, REGLEMENTEN EN BIJZONDERE BEPALINGEN

1.1 Op deze wedstrijd zijn van toepassing de geldige uitgaven van de hierna volgende regels en reglementen, met de wijzigingen zoals vermeld in de Notice of Race en deze Wedstrijdbepalingen en zoals van kracht op het tijdstip van deze wedstrijd:

• de regels voor wedstrijdzeilen (RRS).
• de bepalingen en voorschriften van het K.B.Y.V. en de F.R.B.Y..
• de World Sailing Offshore Special Regulations cat 4, voor CR, IRC en MAXI jachten.
• de World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B voor de sportboten.
• het scheepvaartreglement Westerschelde en het Reglement Beneden Zeeschelde.
• de Notice of Race.
• deze wedstrijdbepalingen en de wijzigingen daarop.
• De vzw A.R behoud zich het recht voor om een boot te weigeren en
dit zonder recht van verhaal en protest. Dit wijzigt regel 76.1 RRS.
• Elk jacht moet beschikken over een zeilnummer, een boot die geen zeilnummer
voert kan niet reglementair finishen.

1.2 Sportbotenklasse.
Om te voldoen aan de eis dat de schepen dienen voorzien te zijn van een motor die onmiddellijk gereed is voor gebruik, moet zonder binnenboordmotor te allen tijde en dus ook tijdens de wedstrijd een startklare buitenboordmotor aan de spiegel bevestigd zijn.
In de sportbotenklasse is het dragen van een reddingsvest verplicht, ook zonder seinvlag ”Y” bij de start (zie ook deel II. art. 1).
Het gebruik van trapeze is niet toegelaten.

1.3 Bij confrontatie met andere scheepvaart dan aan de Antwerp Race deelnemende vaartuigen moet men handelen overeenkomstig het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het Scheepvaartreglement Beneden Zeeschelde, al naar gelang van toepassing. Ziet en leest u ook vooral goed art. 20.

1.4 Terneuzen: het is verboden zeil te zetten in de vaargeul van de Pas van Terneuzen tussen de Veerhaven en de rode boeienlijn. Deze vaargeul moet zo snel mogelijk overgestoken worden, waarbij alle aanwijzingen van de overheids- en begeleidingsvaartuigen strikt moeten worden opgevolgd.

1.5 Deelnemers die de aanwijzingen van de begeleidingsschepen (zie art. 12) niet onmiddellijk en strikt opvolgen en deelnemers die de wedstrijdbaan niet varen zoals aangegeven in art. 9 zullen zonder verhoor worden gediskwalificeerd. Dit wijzigt regel A5 RRS.

DEEL 1 - 2. 2. REGISTRATIE, MEETBRIEVEN EN WEDSTRIJDNUMMER

1.1 Op deze wedstrijd zijn van toepassing de geldige uitgaven van de hierna volgende regels en reglementen, met de wijzigingen zoals vermeld in de Notice of Race en deze Wedstrijdbepalingen en zoals van kracht op het tijdstip van deze wedstrijd:

• de regels voor wedstrijdzeilen (RRS).
• de bepalingen en voorschriften van het K.B.Y.V. en de F.R.B.Y.., usief reclameorsch
• de World Sailing Offshore Special Regulations cat 4, voor CR, IRC en MAXI jachten.
• de World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B voor de sportboten.
• het scheepvaartreglement Westerschelde en het Reglement Beneden Zeeschelde.
• de Notice of Race.
• deze wedstrijdbepalingen en de wijzigingen daarop.
• De vzw A.R behoud zich het recht voor om een boot te weigeren en
dit zonder recht van verhaal en protest. Dit wijzigt regel 76.1 RRS.
• Elk jacht moet beschikken over een zeilnummer, een boot die geen zeilnummer
voert kan niet reglementair finishen.

1.2 Sportbotenklasse.
Om te voldoen aan de eis dat de schepen dienen voorzien te zijn van een motor die onmiddellijk gereed is voor gebruik, moet zonder binnenboordmotor te allen tijde en dus ook tijdens de wedstrijd een startklare buitenboordmotor aan de spiegel bevestigd zijn.
In de sportbotenklasse is het dragen van een reddingsvest verplicht, ook zonder seinvlag ”Y” bij de start (zie ook deel II. art. 1).
Het gebruik van trapeze is niet toegelaten.

1.3 Bij confrontatie met andere scheepvaart dan aan de Antwerp Race deelnemende vaartuigen moet men handelen overeenkomstig het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het Scheepvaartreglement Beneden Zeeschelde, al naar gelang van toepassing. Ziet en leest u ook vooral goed art. 20.

1.4 Terneuzen: het is verboden zeil te zetten in de vaargeul van de Pas van Terneuzen tussen de Veerhaven en de rode boeienlijn. Deze vaargeul moet zo snel mogelijk overgestoken worden, waarbij alle aanwijzingen van de overheids- en begeleidingsvaartuigen strikt moeten worden opgevolgd.

1.5 Deelnemers die de aanwijzingen van de begeleidingsschepen (zie art. 12) niet onmiddellijk en strikt opvolgen en deelnemers die de wedstrijdbaan niet varen zoals aangegeven in art. 9 zullen zonder verhoor worden gediskwalificeerd. Dit wijzigt regel A5 RRS.

DEEL1 - 3. MEDEDELINGEN AAN DE DEELNEMERS

Mededelingen aan de deelnemers gebeuren via het officiële mededelingenbord van de wedstrijdsecretariaten te Breskens en Terneuzen, zie Deel II, art. 2. van deze wedstrijdbepalingen.

Voor protesten zie art. 17.

DEEL 1 - 4. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Deze worden ten laatste 60 minuten voor de eerste start bekendgemaakt op voormeld mededelingenbord.

DEEL 1- 5. SEINEN AAN DE WAL

VLAG ”E” te Breskens: Het startgebied is verplaatst naar de Everingen. Zie art. 8.1.2.

Vlag ”L”: Er is een wijziging in de wedstrijdbepalingen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers zich van deze wijziging(en) op de hoogte stellen.

Vlag ”OW” zonder cijferwimpel eronder: De start van wedstrijd is uitgesteld, verlaat de haven niet. Het waarschuwingssein voor de eerste start zal niet eerder gegeven worden dan 60 minuten na het neerhalen van de onderscheidingswimpel. Dit wijzigt de wedstrijdseinen RRS.

DEEL 1 - 6. STARTGROEPEN EN STARTSEINEN

6.1 Startgroepen

Vanuit Breskens:

Groep 1 IRC 2 (TCC<1,045 en > =1,000) Groepsvlag: donker blauw
Groep 2 CR 2 (BaRAT>29 en <=32) Groepsvlag: geel 
Groep 3 CR1 (BaRAT >32 ) Groepsvlag: oranje
Groep 4 MAXI’s +IRC 1(IRC1 TCC >=1,045) Groepsvlag: zwartVanuit Terneuzen:

Groep 5 CR 5-6 (BaRAT <=24 ) Groepsvlag: groen
Groep 6 IRC 3 (IRC3 :TCC<1.000) + sportboten Groepsvlag: wit
Groep 7 CR 4 (BaRAT >24 en <=26) Groepsvlag: roze
Groep 8 CR 3 (BaRAT >26 en<= 29) Groepsvlag: licht blauw6.2 Startseinen en waarschuwingssein (RRS 26)

Plaats Groep Waarschuwingssein Startsein
Breskens 1-donker blauw 09:25 09:30
Breskens 2-geel 09.40 09:45
Breskens 3-oranje 09:55 10.00
Breskens 4-zwart 10:10 10:15
Terneuzen 5-groen 10:10 10:15
Terneuzen 6-wit 10.25 10.30
Terneuzen 7-rose 10.40 10:45
Terneuzen 8-licht blauw 10.55 11.006.3 In geval van uitstel of van een algemene terugroep blijft de bovenstaande volgorde van de starten ongewijzigd. Kijk dus goed of uw gekleurde groepsvlag bij het waarschuwingssein wordt gehesen.

6.4 Na 13.00 wordt er zowel in Breskens als in Terneuzen geen eerste waarschuwingssein meer gegeven.

DEEL 1 - 7. WEDSTRIJDVLAG EN -NUMMER

7.1 De gekleurde groepsvlag welke de startgroep aangeeft dient als wedstrijdvlag in het achterstag gevoerd te worden. Alle andere vlaggen moeten worden weggenomen, ook de clubwimpels.

7.2 Het wedstrijdnummer dient vastgemaakt te worden op de stuurboord boeg, zo ver mogelijk naar voren. Jachten welke finishen zonder dit wedstrijdnummer op reglementaire wijze te voeren worden als DNF geklasseerd (aanvulling op Regel A5 RRS).

7.3 Bij opgave moet onverwijld de nationaliteitsvlag gezet worden en moet het wedstrijdcomité worden verwittigd op VHF kanaal 72, zie ook art. 22.1.

DEEL 1 - 8. DE START

8.1 De startlijn te Breskens

8.1.1 Normale startlijn voor Breskens:
De lijn tussen de gele boei ARV1 aan stuurboord en de oranje boei op ca 0,2 nm ten noorden van de boei ARV1, aan bakboord, start in oostelijke richting. Het startschip is herkenbaar aan de oranje A.R. vlag in top en ligt aan de BB zijde van de lijn. Indien de gele boei ARV1 niet gebruikt kan worden, zal gebruik gemaakt worden van de gele lichtboei ARV3.

De afstand Breskens-ARV1 is 1 ca. 1 nm. Pas op voor de ondiepe Plaat van Breskens ten oosten van de boei VH2. Houd na het verlaten van de haven van Breskens boei VH2 aan SB.

8.1.2 Startlijn in het ankergebied Everingen:
De beslissing om deze alternatieve startlijn te gebruiken zal bekend worden gemaakt met de E vlag aan de vlaggenmast te Breskens, vanaf 20:00 uur op vrijdagavond 06 oktober, van zodra bekend.

De startlijn zal zich in dat geval bevinden tussen de oranje boei en de dichtstbij gelegen groene vaarwaterboei van de Everingen. Het startschip is herkenbaar aan de oranje A.R. vlag in top en ligt aan de BB zijde van de lijn.

8.2 De startlijn te Terneuzen

8.2.1 Dit is de lijn tussen de lichtboei E7 aan stuurboord en de oranje A.R. vlag op het startschip, op ca 0,2 nm ten noorden van de lichtboei E7 , aan bakboord. Indien het startschip seinvlag ”L” toont en zich naar de Geul van Baarland of het Middelgat verplaatst, dan zal de startlijn gevormd worden door de lijn tussen de oranje vlag A.R. op het startschip en de dichtstbij gelegen rode boei van de vaargeul.

8.3 Jachten die niet geldig gestart zijn 25 minuten na hun startsein zullen als DNS geklasseerd worden (aanvulling op regel A 11 RRS).

8.4 Als startgebied is gedefinieerd het gebied op minder dan 200 m van de startlijn. Jachten welke niet behoren tot de groep waarvoor het waarschuwingssein is gegeven, dienen het startgebied vrij te houden.

8.5 Regel 29.1 RRS is van toepassing met de volgende wijziging: jachten die te vroeg zijn gestart en nalaten terug te keren om geldig te starten in overeenstemming met regel 29.1 en eventueel 30.1 RRS, zullen bestraft worden met 20% van hun gevaren tijd.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers zich hiervan te vergewissen.

DEEL 1 - 9. DE WEDSTRIJDBANEN

Startlijn Breskens

1 boei SS9 aan SB
2 boei SS12 aan BB
3 lichtboei E3A aan SB
4 lichtboei E5 aan SB
5 noord cardinale boei E-ZE aan SB
6 startschip Terneuzen aan SB (zie art. 8.2.1)
7 lichtboei E10 aan BB
8 lichtboei E15 aan SB
9 lichtboei MG11 aan SB
10 lichtboei MG13 aan SB
11 midvaarwater lichtboei Middelgat aan SB
12 sleepboot Multraship (zie art. 10.1) aan SB
13 lichtboei 42 aan SB
14 gele spar F 42 met kruis aan SB
15 west cardinale lichtboei 42A aan SB
16 boei SvV1 aan SB (Schaar van Valkenisse)
17 boei SvV8 aan BB
18 lichtboei SvV14 aan BB
19 oost cardinale lichtboei SvV 13 aan SB
20 zuid cardinale lichtboei SvV16 aan BB
21 lichtboei 60 aan SB
22 gele spar F62 aan BB
23 lichtboei 64 aan SB
24 lichtboei 73 aan BB
25 noord cardinale boei ALCA-N aan SB
26 gele spar met kruis SN3 aan SB (Schaar van de Noord)
27 gele lichtboei met kruis SN5 aan SB
28 gele sparboeien met kruis SN7 en SN9 aan SB
29 lichtboei 79 aan BB
30 lichtboei 81 aan BB
31 lichtboei 85A aan BB
32 lichtboei 89 aan BB
34 gele spar met kruis DAM aan SB
35 lichtboei 86 aan SB
36 lichtboei 88 aan SB
37 lichtboei 90 aan SB
38 lichtboei 97 aan BB
40 lichtboei 105 aan BB
Finish Antwerpen

Lengte 43.5 nm.

Indien wordt gestart op de alternatieve startlijn in het ankergebied Everingen vervallen alle merktekens die zich stroomafwaarts van de startlijn bevinden

9.2 Wedstrijdbaan BRESKENS alleen voor de MAXI JACHTEN van groep 4

Startlijn Breskens
1 boei SS9 aan SB
2 noord cardinale lichtboei 15A aan BB
3 boei 17 aan BB
4 lichtboei 35 aan BB
5 lichtboei 47 aan BB
6 lichtboei 55 aan BB
7 lichtboei 65 aan BB
8 west cardinale lichtboei NvB-Ma aan BB
9 lichtboei 77 aan SB
10 lichtboei 89 aan BB
11 gele spar met kruis DAM aan SB
12 lichtboei 97 aan BB
13 lichtboei 105 aan BB
Finish Antwerpen

Lengte 45,5 nm

Indien wordt gestart op de alternatieve startlijn in het ankergebied Everingen wordt
de volgende baan gevaren :

Startlijn Everingen
1 lichtboei E5 aan SB
2 zuid cardinale boei PVT-ZE aan BB
3 lichtboei 35 aan BB
4 lichtboei 47 aan BB
5 lichtboei 55 aan BB
6 lichtboei 65 aan BB
7 west cardinale lichtboei NvB-MA aan SB
8 lichtboei 77 aan SB
9 lichtboei 89 aan BB
10 gele spar met kruis DAM aan SB
11 lichtboei 97 aan BB
12 lichtboei 105 aan BB
Finish Antwerpen

Lengte 40,1 nm

De MAXI jachten varen op bovenstaande twee banen de gehele wedstrijd in grootscheeps, internationaal en druk vaarwater en moeten zich terdege bewust zijn van de voorschriften, zich er strikt aan houden en de aanwijzingen van de officiële begeleidingsschepen onmiddellijk opvolgen.

Zie ook art. 12 en art. 20.

9.3 Wedstrijdbaan TERNEUZEN voor de groepen 5.6.7.8

Startlijn Terneuzen
1 lichtboei E10 aan BB
2 lichtboei E15 aan SB
3 lichtboei MG11 aan SB
4 lichtboei MG13 aan SB
5 midvaarwater lichtboei Middelgat aan SB
6 sleepboot Multraship (zie art. 10.1) aan SB
7 lichtboei 42 aan SB
8 gele spar met kruis F42 aan SB
9 west cardinale lichtboei 42A aan SB
10 boei SvV1 aan SB (Schaar van Valkenisse)
11 boei SvV8 aan BB
12 lichtboei SvV14 aan BB
13 oost cardinale lichtboei SvV 13 aan SB
14 zuid cardinale lichtboei SvV16 aan BB
15 lichtboei 60 aan SB
16 gele spar F62 aan BB
17 lichtboei 64 aan SB
18 lichtboei 73 aan BB
19 noord cardinale boei ALCA-N aan SB
20 gele spar met kruis SN3 aan SB (Schaar van de Noord)
21 gele lichtboei met kruis SN5 aan SB
22 gele sparboeien met kruis SN7 en SN9 aan SB
23 lichtboei 79 aan BB
24 lichtboei 81 aan BB
25 lichtboei 85 A aan BB
26 lichtboei 89 aan BB
27 gele spar met kruis DAM aan SB
28 lichtboei 86 aan SB
29 lichtboei 88 aan SB
30 lichtboei 90 aan SB
31 lichtboei 97 aan BB
32 lichtboei 105 aan BB
Finish Antwerpen

Lengte 34 nm.

DEEL 1 - 10. MERKTEKENS

Zoals hierboven vernoemd wordt voor de Antwerp Race een speciaal merkteken uitgelegd:

10.1 Een op station liggende boot van de firma Multraship circa 300 m ten ZW van
de meetpaal ”HANS” bij Hansweert
Deze voert seinvlag ”M” en moet aan SB worden gelaten.

DEEL 1 - 11. RESERVE

DEEL 1 - 12. BEGELEIDINGSSCHEPEN

De begeleidingsschepen zijn te herkennen aan hun vierkante oranje vlag met letters AR.

Aanwijzingen aan de deelnemers door bovengenoemde vaartuigen dienen onmiddellijk en strikt opgevolgd te worden, zie ook art. 1.4.

De begeleidingsschepen zullen deelnemers helpen in geval van nood, maar geven geen assistentie zoals slepen, opduwen of transport van bemanningsleden.

De medi-boot ”BELUGA” met arts aan boord verleent medische bijstand (VHF 72).
De reddingsboot ”ZEEMANSHOOP” van het KNRM station Breskens begeleidt de vloot van de start te Breskens tot en met de Drempel van Borrsele.

DEEL 1 - 13. AFKORTEN VAN DE BAAN

13.1 De wedstrijdbaan kan altijd bij elk merkteken van de baan worden afgekort (wijziging regel 32 RRS).
De aankomstlijn is dan de lijn tussen het merkteken en de blauwe vlag op het aankomstschip. Het aankomstschip voert tevens seinvlag ”S” (RRS wedstrijdseinen).

13.2 Indien onder de seinvlag ”S” nog één of meer gekleurde groepsvlaggen worden getoond dan geldt de afkorting enkel voor de aangegeven groep(en).

DEEL 1 - 14. AANKOMSTLIJN

14.1 De aankomstlijn te Antwerpen is de lijn tussen de mast met de rode vlag op de rechteroever (stadskant) aan BB, voorbij het ”ZUIDERTERRAS” ter hoogte van de ligplaatsen Schelde 17, Schelde 18 en de mast met de blauwe vlag op het aankomstschip aan SB.

14.2 Bij het doorvaren van de aankomstlijn moet het wedstrijdnummer zichtbaar zijn voor wedstrijdcomité op het aankomstschip. De schipper zal zich ervan vergewissen dat hij is opgemerkt en herkend.

14.3 Na de finish wordt onmiddellijk langs de linkeroeverkant naar jachthaven Antwerpen linkeroever gevaren.

14.4 Als alternatief kan geschut worden via Kattendijk- of Royerssluis voor afmering in jachthaven Willemdok.

14.5 De MAXI jachten kunnen afmeren aan de ”PALINGSTEIGER” welke voor hen voorbehouden is.

DEEL 1 - 15. WEDSTRIJDVERKLARING

Dit formulier hiervoor wordt samen met de wedstrijdbepalingen aan de deelnemers bezorgd en dient onmiddellijk na aankomst in de haven duidelijk en volledig ingevuld afgegeven te worden op de linkeroever in het KLYC/AR secretariaat (noord-oostelijke oever jachthaven).

DEEL 1 - 16. TIJDSLIMIET

Jachten die na 18:00 uur aankomen worden als DNF geklasseerd.
(wijziging regel 35 RRS).

DEEL 1 - 17. PROTESTEN

17.1 Bij het doorvaren van de aankomstlijn dient een protesterend jacht de aandacht van het wedstrijdcomité te vestigen op de protestvlag, zich ervan te vergewissen dat deze de protestvlag gezien heeft en dit ook kort te melden via VHF op kanaal 72 (wijziging regel 61.1 (a) RRS).

17.2 De protestformulieren zijn verkrijgbaar op het wedstrijdsecretariaat linkeroever zoals vermeld in art. 15 en moeten ten laatste 30 minuten na aankomst in de haven op dit secretariaat ingediend worden.

17.3 Protesten worden behandeld in het KLYC/AR secretariaat op linkeroever (noordoostelijke oever jachthaven).

17.4 Mededelingen over protesten zullen op dit secretariaat worden bekendgemaakt, uiterlijk bij het verstrijken van de protesttermijn.
Hiermee zijn de deelnemers geïnformeerd over de protesten waarbij zij als partij of als getuige zijn betrokken en over het tijdstip waarop dit zal worden behandeld.
Regel 61.1 (b) RRS, wordt gewijzigd in die zin dat het vermelden van een jacht in bovengenoemde mededeling inhoudt dat het jacht op de hoogte is gebracht van het protest.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers het mededelingenbord hierover te raadplegen en bij de behandeling van het protest samen met hun getuigen aanwezig te zijn op het aangegeven tijdstip.
De betrokkenen zullen hierover ook per SMS worden ingelicht, indien zij bereikbaar zijn op het GSM nummer dat bij inschrijving werd opgegeven. Dit SMS bericht is enkel informatief en vervangt geenszins het mededelingenbord.

DEEL 1 - 18. HANDICAP

18.1 IRC klassen: TCC factor.

18.2 CR klassen: TCF factor.

18.3 MAXI jachten : boat for boat.

18.4 Sportboten: specifieke Antwerp Race handicap.

DEEL 1 - 19. GEBRUIK VAN DE MOTOR

19.1 In aanvulling op regel 42.3 RRS moet de motor gebruikt worden indien de omstandigheden dit vereisen om vrij te blijven van de beroepsvaart op de Schelde en om het Schelde Scheepvaartreglement niet te overtreden. Een omstandig verslag van het incident dient op de wedstrijdverklaring te worden vermeld en zal dan door het protestcomité nader onderzocht worden.

Het protestcomité kan in zulk geval afzien van uitsluiting indien hierdoor geen voordeel werd gehaald, of eventueel een passende tijdscorrectie toepassen.

19.2 Overeenkomstig regel 42.3 (g) RRS mag de motor gebruikt worden bij hulpverlening. Een omstandig verslag van het incident dient op de wedstrijdverklaring te worden vermeld.

DEEL 1 - 20. VOORSCHRIFTEN BENEDEN ZEESCHELDE

De Schelde is een bijzonder druk bevaren scheepvaartroute. Ook de oostelijke uitloop van de Everingen en het Middelgat worden veelvuldig door de beroepsvaart gebruikt.
Kleine schepen, dit zijn schepen kleiner dan 20 m, moeten ruim voorrang geven aan beroepsvaartuigen die de hoofd- of nevenvaargeulen volgen, alsook aan deze die het vaarwater kruisen zoals veerboten en baggerschepen.
De Hoofdverkeersleider van de Scheepvaartdienst Westerschelde kan de wedstrijd uitstellen, afgelasten of afbreken.

Bevelen en aanwijzingen door of namens de Hoofdverkeersleider, door een vaartuig van de Scheepvaartdienst Westerschelde, door een politievaartuig of door een officieel begeleidingsvaartuig met oranje A.R. vlag moeten altijd onmiddellijk en strikt worden opgevolgd, dus niet alleen tijdens de wedstrijd maar ook ervoor, erna en bij een eventuele afgelasting van de wedstrijd.

Houd u er rekening mee dat bvb. de binnenvaart niet altijd op de hoogte is van het feit dat er een wedstrijd aan de gang is.

Enkele relevante artikelen uit het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, welke bijzondere aandacht verdienen en dus ook strikt moeten worden nageleefd:

Art. 6.1.c Schepen uitgerust met een goed werkende marifooninstallatie hebben de verplichting doeltreffend gebruik te maken van de inlichtingen van de walstations en van andere schepen (zie ook art. 22.3).

Art. 6.2.b Schepen kleiner dan 12 m moeten voorzien zijn van een motor die onmiddellijk gereed is voor gebruik en die tenminste 6 km/uur door het water kan handhaven (zie ook art. 1.2).

Art. 8.1 Alle maatregelen ter vermijding van aanvaringen moeten, indien de omstandigheden zulks toelaten, doelmatig en duidelijk zijn en ruim op tijd genomen worden, rekening houdend met de gebruiken van goed zeemanschap.

Art. 9.4 Elk schip dat de vaargeul oversteekt moet wijken voor de doorgaande vaart in de vaargeul.

Art. 18.g Een klein schip dat varende is moet uitwijken voor andere dan kleine schepen.

Art. 41.9 Een klein schip moet voorzien zijn van een deugdelijke radarreflector. Bij zeilschepen moet deze gevoerd worden tenminste 4 m boven het wateroppervlak.

Art. 55 Aan boord van elk schip moet een bijgewerkt exemplaar van dit reglement aanwezig zijn alsook de meest recente en volledig bijgewerkte zeekaart.

BIJZONDERE AANDACHT moet gegeven worden aan vrachtschepen bestemd voor de Zandvliet- en Berendrechtsluis, de containerterminals stroomopwaarts en stroomafwaarts hiervan, alsook voor de Boudewijn-, Van Cauwelaert- en Royerssluis, die aldaar over stuurboord of bakboord kunnen opdraaien.
Vertrekkende schepen van de terminals en van de steigers kunnen volgens de wijze waarop zij zijn afgemeerd een gelijkaardig manoeuvre uitvoeren.
Schepen van en naar het Deurganckdok voeren meestal hun zwaai manoeuver op stroom uit en gebruiken daarvoor de volledige beboeide vaargeul, van de fenolsteiger tot het haventje van Doel of van lichtboei 86 tot 90.
Ga bij het opkruisen niet voor de tegemoetkomende zeevaart overstag.

DEEL 1 - 21. RESERVE

DEEL 1 - 22. RADIOCOMMUNICATIE

22.1 Het wedstrijdcomité gebruikt en luistert uit op VHF kanaal 72.
Deelnemers mogen niet zenden op dit kanaal, behalve in geval van nood, bij opgave of voor het kort bevestigen van een protest na aankomst.

22.2 Indien mogelijk kan de startprocedure ondersteund worden door mededelingen aan de deelnemers op VHF kanaal 72, ook het aftellen van de startprocedure zelf kan op VHF kanaal 72 worden uitgezonden.
De optische seinen zijn echter steeds beslissend bij de start (regel 26 RRS). De VHF is slechts een hulpmiddel en kan daarom nooit een grond voor protest zijn.

22.3 Op de volgende VHF verkeerskanalen van de Westerschelde moet door de deelnemers worden uitgeluisterd:

• Vanaf Breskens tot de Springergeul: kanaal 14 Centrale Vlissingen;
• Vanaf de Springergeul tot Baarland: kanaal 3 Centrale Terneuzen;
• Vanaf Baarland tot boei 46/55: kanaal 65 Centrale Hansweert;
• Vanaf boei 46/55 tot boei 100: kanaal 12 Centrale Zandvliet;
• Vanaf boei 100 tot na de aankomst: kanaal 10 voor ship to ship verkeersafspraken.

DEEL 1 - 23 PRIJZEN

23.1 Er is een prijs voorzien voor het best geklasseerde jacht in elke klasse.

23.2 Prijzen die niet persoonlijk door de schipper worden afgehaald op de prijsuitreiking blijven ter beschikking op het secretariaat van de vzw Antwerp Race.

23.3 De volledige wedstrijduitslag wordt op de AR website www.antwerprace.be gepubliceerd en kan ook op verzoek per e-mail worden bezorgd.

23.4 De Line-Honours Trophy zal toegewezen worden aan het eerste scherp jacht
met start vanuit Breskens dat reglementair is gefinisht.

DEEL 2: VERDERE VOORSCHRIFTEN EN ALGEMENE INLICHTINGEN

Er kan niet worden geprotesteerd op grond van deel II van deze wedstrijdbepalingen.

DEEL 2 - 1.VEILIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

De deelnemers worden eraan herinnerd dat de eigenaars of hun vertegenwoordigers persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elk lichamelijk letsel of mogelijke schade, aan opvarenden en/of materiaal dat henzelf of hun bemanning toebehoort.
De eigenaars en de bemanningen van de deelnemende jachten ontslaan de inrichters van elke verantwoordelijkheid bij gebeurlijke schade en/of ongevallen, ook tegenover derden.

Ieder deelnemend jacht is verplicht verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid tegenover derden, ook in wedstrijdverband.

De schippers worden met aandrang verzocht zich vooraf van de degelijkheid van hun jacht en bemanning te vergewissen en slechts dan te starten wanneer ze zich daartoe zonder risico in staat achten, daarbij rekening houdend met de heersende en te verwachten meteorologische omstandigheden.

Het dragen van een deugdelijk reddingsvest wordt sterk aangeraden, in de sportbotenklasse is dit voor alle opvarenden verplicht (zie ook deel I art. 1.2).

Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten voor het einde van de wedstrijd moeten het wedstrijdcomité hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen via VHF kanaal 72 of op het wedstrijdsecretariaat in Antwerpen.

Voor het vertrek uit Antwerpen op zondag 08 oktober 2017 wordt de bijzondere aandacht van de schippers gevestigd op het volgende:

• Ook op zondagochtend zal er begeleiding op het water zijn van de Belgische en Nederlandse Scheepvaartpolitie en de Scheepvaartdienst Westerschelde. Hun aanwijzingen dienen ook dan onmiddellijk en strikt opgevolgd te worden;
• het voeren van correcte, deugdelijke en goed zichtbare navigatie verlichting;
• het houden van de stuurboordwal in de vaargeulen;
• het loodrecht oversteken van de vaargeulen;
• het zichtbaar voeren van de kegel met de punt naar beneden bij gebruik van de motor met gehesen zeilen;
• het voeren van een deugdelijke radarreflector;
• de artikelen zoals vernoemd in art. 20 van deel I, waaronder de verplichting uit te luisteren op de betreffende verkeerskanalen van de Westerschelde.

Bij inbreuk op het bovenstaande en/of andere bepalingen van het Scheepvaartreglement Westerschelde zullen zowel de Belgische als de Nederlandse politie verbaliserend optreden.

DEEL 2 - 2. WEDSTRIJD SECRETARIATEN

Op vrijdag 06 oktober van 19u00 tot 22u00:

Te Breskens: Race Office W.V.B. op de 1ste verdieping van het clubgebouw.
Tel. +32 (0)475 271216 – Bob De Paepe.

Te Terneuzen in het clubpaviljoen van de watersportvereniging ”De Honte”.
Tel: +32 (0)474 103608 – Stijn Reunis.

Op zaterdag 07 oktober van 15.00 tot 19.00 uur:

Te Antwerpen linkeroever in het KLYC/AR secretariaat (oostelijke oever jachthaven).
Tel: +32 (0)3 2190682

DEEL 2 - 3. GETIJDEN

Op zaterdag 07 oktober 2016:

Breskens: LW 10.00 HW 15.55
Terneuzen: LW 10.32 HW 16:24
Antwerpen: LW 12.25 HW 17:49

DEEL 2 - 4. ORGANISATIECOMITÉ

Wedstrijdleider BRESKENS tot TERNEUEN: Tom Janssens

Wedstrijdleider TERNEUZEN tot ANTWERPEN: Marc Persoons

Wedstrijdbegeleiding: Antwerp Rescue Team: Sven Onghena en David Driebeek

Finish: Stijn Reunis

Protestcomité: Leo Vekemans (Vzt)

Medische assistentie: Dr. P. Mertens

DEEL 2 - 5. ALGEMENE ORGANISATIE

Koninklijke Liberty Yacht Club (KLYC)
Royal Yacht Club van België (RYCB)
Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW Schelde)
Watersportvereniging Breskens (WVB)
Yachting Club Hoboken (YCH)
Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging (SRNA)

De organisatie van de ”ANTWERP RACE” in handen van de VZW ANTWERP RACE en met de steun van de Stad Antwerpen, Port of Antwerp, Landtmeters, Huysman verzekeringen, Multraship en Varen.

DEEL 2 - 6. ALGEMENE INLICHTINGEN

Na de finish wordt onmiddellijk langs de linkeroeverkant naar jachthaven Antwerpen
linkeroever gevaren. Daar zal ook de randanimatie, het avondfeest en de prijsuitreiking plaatsvinden.
Jachthaven linkeroever is bereikbaar vanaf +/- 1 uur voor HW tot +/- 1 uur na HW.
De havenmeester luistert op VHF kanaal 9.

HW Antwerpen op zaterdagnamiddag 7 oktober om 17.49 uur.

Royerssluis is buiten dienst wegens herstelliings- en onderhoudswerken.

Als alternatief voor jachthaven linkeroever kan er geschut worden via de Kattendijksluis om af te meren in de jachthaven Willemdok. Voor indicatieve bedieningstijden van de Kattendijksluis kan u terecht op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadshaven/stedelijk-havengebied

Afhankelijk van de waterstand is de Kattendijksluis toegankelijk van 14.50 uur tot 16.10 uur en van 19.30 uur tot 20.50 uur.
De Kattendijksluis luistert op VHF kanaal 69. .
Londenbrug draait open om 18.15 uur – 19.15 uur en 20.15 uur.

Zoals voorzien in Deel I art. 2.4 kunnen enkel de jachten die het wedstrijdnummer op reglementaire wijze blijven voeren genieten van gratis verblijf vrijdagnacht in de jachthavens van Breskens en Terneuzen en zaterdagnacht in de Antwerpse jachthavens.

HW Antwerpen op zondagochtend 08 oktober om 06.09 uur.
Voor de bedieningstijden van de keersluis van jachthaven Antwerpen linkeroever, gelieve uit te luisteren op VHF kanaal 9.

Voor het vertrek vanuit jachthaven Willemdok worden op zondagochtend speciale brugbedieningen en sluisbewegingen voorzien:
Londenbrug draait om 07.00 uur.
Kattendijksluis schutting 07.50 – 09.10 uur en 15.30 – 16.50 uur (afspraak)
Londenbrug zal daarna bediend worden volgens regulier schema.
Londenbrug luistert op VHF kanaal 62

Eventuele wijzigingen van deze regelingen zullen bekend gemaakt worden via de nieuwsbrief en/of tijdens de Skipper’s Night.

DEEL 2 - 7. AVONDFEEST EN PRIJSUITREIKING

Het avondfeest vangt aan om 19.30 uur, inschrijving hiervoor gebeurt vooraf bij:

K.L.Y.C “Windkracht 12” Thonetlaan 131 2050 Antwerpen
www.klyc.be/clubhuis
R.Y.C.B. “Maison Parfait” Thonetlaan 133 2050 Antwerpen
www.maison-parfait.be.
V.V.W. “Captain’s Lounge” Beatrijslaan 25 2050 Antwerpen
www.captainslounge.be
S.R.N.A. “Antwerp Skyline” Beatrijslaan 29 2050 Antwerpen
www.antwerpskyline.be

(Zie voor meer info: www.antwerprace.be/catering)

Prijsuitreiking om 22.00 uur in de ”BLEKKE” loods van RYCB naast de jachthaven LO.

Er zal een gratis shuttle heen/terug voorzien worden tussen Thonetlaan 133 –”BLEKKE” loods en de S.R.N.A. en V.V.W. clubhouses van 19.00 tot 21.45 uur.

DEEL 2 - 8. BUSVERVOER NAAR TERNEUZEN /BRESKENS VRIJDAG EN ZATERDAG

Busvervoer naar Terneuzen en Breskens is enkel mogelijk mits reservering en betaling bij inschrijving.

Opstapplaats: Jachthaven Antwerpen Linkeroever, Thonetlaan 133 2050 Antwerpen.
Op vrijdagavond om 19.00 uur stipt en op zaterdagochtend om 07.00 uur stipt.

Exta: OPERATIONELE SPONSORS

ONZE BIJZONDERE DANK GAAT NAAR DE OPERATIONELE SPONSORS: JACHTHAVEN BRESKENS, JACHTHAVEN TERNEUZEN, JACHTHAVENS ANTWERPEN WILLEMDOK EN ANTWERPEN LINKEROEVER, ANTWERP RESCUE TEAM, MULTRASHIP, NEDERLANDSE EN BELGISCHE SCHEEPVAARTPOLITIE, PORT OF ANTWERP, NEDERLANDSE EN BELGISCHE SCHEEPVAARTCONTROLE, RIJKSWATERSTAAT, WATERWEGEN EN ZEEKANAAL, DIENST EVENEMENTEN VAN DE STAD ANTWERPEN, HET AR MEDISCH TEAM, NEDERLANDSE EN BELGISCHE SPOEDDIENSTEN, 40STE SMALDEEL VAN DE BELGISCHE LUCHTMACHT;

EN NAAR DE TALRIJKE SCHIPPERS EN BEMANNINGSLEDEN VAN DE OVERIGE BEGELEIDINGSSCHEPEN.

ZONDER HUN GEHEEL VRIJWILLIGE INZET IS EEN EVENEMENT ZOALS DE ANTWERP RACE ONMOGELIJK.

Have a nice race – have a fair race – have a safe race!