Notice of Race

Notice Of race

FINAAL CONCEPT

N.O.R. 31-ste Editie

Zaterdag  13 oktober 2018

225 zeiljachten racen de Schelde op vanaf Breskens en Terneuzen en finishen op de rede van Antwerpen. 

 

1. REGLEMENTEN

Op deze wedstrijd zijn de volgende regels en reglementen van kracht:

• de regels voor wedstrijdzeilen (RRS).
• de bepalingen en voorschriften van het RBSF inclusief reclamevoorschriften.
• World Sailing Offshore Special Regulations, cat.4 voor CR, IRC en Maxi – jachten.
Het is niet verplicht een try-sail en een zwaar weer fok aan boord te hebben.
• World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B voor de sportboten.
• De vzw AR behoud zich het recht voor om een boot te weigeren dit
zonder recht van verhaal en protest.
• Het scheepvaartreglement Westerschelde en het Reglement Beneden Zeeschelde.
• Deze aankondiging (tenzij enige van deze door de Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd).
• Deze Wedstrijdbepalingen en de wijzigingen daarop.
• Elk jacht moet beschikken over een zeilnummer, een boot die geen zeilnummer voert
kan niet reglementair finishen.

Ten aanzien van andere scheepvaart dan aan de Antwerp Race deelnemende boten en schepen moet men handelen overeenkomstig het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het Scheepvaartreglement Beneden Zeeschelde.

Deelnemers die aanwijzingen van de begeleidingsschepen niet onmiddellijk en strikt opvolgen en/of die de baan niet varen zoals aangegeven in de wedstrijdbepalingen, zullen zonder verhoor worden gediskwalificeerd.

Wijziging in de klassenvoorschriften voor sportboten:
Om te voldoen aan de eis dat de schepen dienen voorzien te zijn van een motor die onmiddellijk gereed is voor gebruik, moet de buitenboord motor ten allen tijde en dus ook tijdens de wedstrijd aan de spiegel zijn bevestigd.Wijzigingen en aanvullingen op de regels voor wedstrijdzeilen (RRS) zullen in de wedstrijdbepalingen worden aangegeven bij de betreffende artikelen.

2. INSCHRIJVINGEN

IRC & CR jachten,Maxi jachten en sportboten met een geldige meetbrief en waarvan drie opvarenden (inclusief de eigenaar) aan boord lid zijn van een erkende jachtclub, kunnen worden ingeschreven vanaf
MAANDAG 17 september 2018 09.00 uur via de website: www.antwerprace.be.

Ieder deelnemend jacht dient uiterlijk op 08 oktober 2018 over een geldige meetbrief te beschikken. Meetbrieven uitgegeven na 08 oktober 2018 komen niet meer in aanmerking.

Voor CR jachten worden geen VRP meetbrieven uitgereikt.
Jachten met zowel een IRC als een CR meetbrief kunnen enkel inschrijven in IRC.

Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij uw inschrijving ter beschikking hebt:
Zeilnummer, meetbrief (IRC of CR), WWSV of FFYB licentienummer/ verbond lidmaatschapnummer.
Voor Nederlandse deelnemers geldt startlicentie nummer van het Watersportverbond.

World Sailing reglementering verplicht deelnemers aan wedstrijden lid te zijn van een club die aangesloten is bij een erkend verbond. Voor Belgische deelnemers is daarom het WWSV of FFYB verbond lidnummer vereist voor minimaal 3 opvarenden. Zonder opgave van deze gegevens is uw inschrijving niet geldig.

De betaling geschiedt via Ogone, met Visa of Mastercard.

Uitzonderlijk is het mogelijk in te schrijven op het secretariaat van Antwerp Race, Thonetlaan 131, te 2050 Antwerpen, mits betaling in contanten en voorlegging van de geldige documenten en voor zover het maximaal toegelaten aantal deelnemers niet is bereikt.
De inschrijvingen worden afgesloten wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt of ten laatste op
Woensdag 10 oktober 2018 12.00 uur.
De organisatie behoudt zich het recht voor om wildcards toe te kennen.

Het maximum aantal boten is door de overheden op 225 gesteld.

Het inschrijvingsgeld bedraagt:
– voor MAXI’s 150 Euro
– voor alle andere jachten 75 Euro
Bovenstaande bedragen zijn inclusief het speciale AR-zeilnummer, welke u na de wedstrijd niet hoeft in te leveren.
Het is vanzelfsprekend niet toegestaan het speciale AR zeilnummer van voorgaande jaren te gebruiken.

Bij afgelasting van de wedstrijd worden de inschrijvingsgelden niet terugbetaald.
Voor ingeschreven jachten dewelke zich terugtrekken na 08 oktober 2018 blijft het inschrijvingsgeld weerhouden en is niet terugvorderbaar.

Prijs voor de pendelbus naar Breskens of Terneuzen: 15 Euro p.p.
Gelieve op het inschrijfformulier duidelijk te vermelden van welke pendelbus u gebruik wilt maken (vrijdagavond of zaterdagmorgen). Zie ook het hoofdstuk wedstrijdinformatie.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden in de “Blekke Loods“ van R.Y.C.B. naast de jachthaven
Antwerpen L.O.
De Antwerp Race vzw organiseert zelf geen avondmaal, dit gebeurt door de clubhuizen van :
KLYC. “WINDKRACHT 12 “
R.Y.C.B. “RYCB MARITIEM CENTRUM“
V.V.W. Schelde “CAPTAIN’S LOUNGE“
SRNA “ANTWERP SKY LINE“
en we verwijzen u dan ook naar hun websites voor meer informatie.

3. WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen worden samen met de groepsvlag en het speciale wedstrijdnummer afgehaald:

– Voor alle deelnemers: tijdens de SKIPPERS NIGHT op woensdag 10 oktober vanaf 18.30 uur in het clubhuis van SRNA Beatrijslaan 29 2050 Antwerpen L.O.

– Voor jachten die vanuit Breskens starten: op vrijdag 12 oktober bij het wedstrijdsecretariaat van de Watersportvereniging Breskens van 19.00 uur tot 22.00 uur.

– Voor jachten die vanuit Terneuzen starten: op vrijdag 12 oktober bij het wedstrijdsecretariaat in het clublokaal van de watersportvereniging “De Honte” te Terneuzen, van 19.00 uur tot 22.00 uur .

4. METING EN INSPECTIES

Deelnemende jachten kunnen voor en na de wedstrijd gecontroleerd worden, zowel voor meting als op hun veiligheidsuitrusting volgens de World Sailing, Offshore Special Regulations, cat. 4 en App. B, op de regels en reglementen van IRC, CR, MAXI’s, sportboten en op de voorschriften van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990.

5. WEDSTRIJDSCHEMA

A.R (Bres.) van Breskens naar de Antwerpse Rede – 43,5 NM

Wedstrijd voor:

IRC Klasse  2 TCC <1,045 en >=1,000 Startgroep 1 Donkerblauw
CR klasse 2 BaRAT >29 en <= 32 Startgroep 2 Geel
CR klasse 1 BaRAT > 32 Startgroep 3 Oranje
IRC 1 + Maxi’s IRC 1 TCC >=1,045 Startgroep 4 Zwart

1e waarschuwingssein: 10.25 uur.

A.R. (Tern.) van Terneuzen naar de Antwerpse Rede – 34 NM

Wedstrijd voor:

CR klassen 5 en 6 BaRAT <=24 Startgroep 5 Groen
IRC klasse 3 + sportboten IRC3 : TCC < 1.000 + sportboten Startgroep 6 Wit
CR klassen 4 BaRAT >24 en <=26 Startgroep 7 Rose
CR  klasse 3 BaRAT >26 en < =29 Startgroep 8 Lichtblauw

1e waarschuwingssein 11.10 uur

Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om bovenstaande startgroepen te wijzigen.

Na 13.00 uur wordt er zowel in Breskens als in Terneuzen geen start meer gegeven.
In dat geval wordt er voor alternatief vervoer gezorgd naar het avondfeest clubhuizen :
KLYC / RYCB / VVW / KAW / SRNA van de jachthaven Linkeroever in Antwerpen.

6. WEDSTRIJDBANEN EN STARTGEBIEDEN

De wedstrijdbanen lopen vanaf Breskens door de Schaar van Spijkerplaat, Everingen en Middelgat, en vanaf Terneuzen door de Everingen en het Middelgat en verder door de hoofd en nevenvaarwaters, Schaar van Valkenisse, Fietspad , Schaar van de Noord, en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

De MAXI’s volgen na de Schaar van de Spijkerplaat de diepe hoofdvaarwaters Pas van Terneuzen, Gat van Ossenisse, Zuidergat, Bocht van Walsoorden, Overloop van Valkenisse, Nauw van Bath, Pas van Rilland en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

Het startgebied in Breskens ligt aan de zuidzijde van het Ankergebied Rede Vlissingen nabij de gele ton ARV 1.
In uitzonderlijke omstandigheden is een alternatieve startlocatie voorzien in het ankergebied Everingen. Dit zal desgevallend kenbaar worden gemaakt aan het clubgebouw te Breskens, op vrijdagavond 12 oktober 2018 vanaf 20.00 uur.Het startgebied in Terneuzen ligt in de Everingen nabij de groene ton E7.

7. PRIJZEN

Er is een prijs voorzien voor het best geklasseerde jacht in elke klasse.
De Linehonours Trophy zal toegewezen worden aan het eerste scherp-jacht met start vanuit Breskens dat
reglementair is gefinisht.

8. AANLOPEN BRESKENS EN TERNEUZEN

Weliswaar te allen tijde maar in het bijzonder op vrijdag 12 oktober 2018, bij het aanlopen van de havens van Breskens en Terneuzen worden alle deelnemende jachten met nadruk gewezen op het strikt naleven van de bepalingen voor kleine vaartuigen en zeilvaartuigen in het Scheepvaartreglement Westerschelde, zoals
* het voeren van goede navigatieverlichting en van een deugdelijke radarreflector,
* het houden van goede uitkijk,
* het uitluisteren op het geëigende VHF verkeerskanaal,
* het ruim en bijtijds uitwijken voor andere dan kleine schepen (de beroepsvaart),
* het houden van de stuurboordzijde van de vaargeul of van de stuurboordwal,
* het gebruik van een goed bijgewerkte zeekaart en
* het voeren van een kegel met de punt naar beneden indien de motor bijstaat.

De politie zal streng optreden indien er niet aan het Scheepvaartreglement Westerschelde wordt voldaan.
Het wedstrijdcomité zal de inschrijving schrappen van boten die de bovenstaande bepalingen niet hebben opgevolgd.

Bovendien worden zeilende schepen die van Hansweert komen geadviseerd het Middelgat, de Geul van Baarland, de Everingen en/of de Zuid Everingen te nemen en niet via het hoofdvaarwater naar Terneuzen of Breskens te varen en zeker niet in de Overloop van Hansweert, Gat van Ossenisse en Pas van Terneuzen tegen een ZW wind op te kruisen.

9. CONTACT

ANTWERP RACE vzw
Thonetlaan 131,
2050 ANTWERPEN
Tel.: +32 (0)3 219 06 82
E-mail: antwerprace@klyc.be
url : www.antwerprace.be

Wedstrijdsecretariaat Breskens Bob De Paepe +32 (0) 475.271216 (vrijdagavond 12.10.2018)
Wedstrijdsecretariaat Terneuzen Stijn Reunis +32 (0) 474.103608 (vrijdagavond 12.10.2018)

Bovenstaande nummers gelden enkel tijdens de opengestelde uren voor het afhalen van de wedstrijdbepalingen.

Wedstrijdsecretariaat AR +32 (0) 3 219.06.82
Jachthaven Breskens +31 (0) 117 38 19 02
Jachthaven Terneuzen +31 (0) 115 69 70 89
Clubhuis Breskens +31 (0) 117 38 32 78
Jachthaven Willemdok +32 (0) 3 231 50 60

Het clubhuis te Breskens is op zaterdag 13 oktober 2018 geopend vanaf 07.00 uur voor ontbijt en koffie.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De deelnemers aan de Antwerp Race doen dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.

De Antwerp Race vzw, noch de organiserende verenigingen, noch het wedstrijdcomité, noch de overige medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade of lichamelijk letsel, welke direct of indirect in verband met de deelname aan de Antwerp Race zou kunnen ontstaan.

Iedere deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid, ook in wedstrijdverband

11. LIGPLAATSEN

In Breskens en Terneuzen kunnen de deelnemers vrijdagavond 12 oktober in de jachthavens gratis afmeren

In Antwerpen kan zaterdagavond 13 oktober gratis worden afgemeerd in jachthaven Antwerpen L.O.
Als alternatief kan worden afgemeerd in de jachthaven Willemdok.Deze is te bereiken via de Kattendijksluis en of Royerssluis via Londenbrug welke speciaal voor de deelnemende jachten zal bediend worden.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie de ”Wedstrijdbepalingen”.

12. Getijden

Zaterdag 13 oktober 2018
Breskens LW 11.32 uur en HW 17.32 uur
Terneuzen LW 12.06 uur en HW 17:.55 uur
Antwerpen LW 13.57 uur en HW 19:26 uur

13. PENDELBUS

Vertrekuren pendelbus ( van Antwerpen naar Breskens – Terneuzen)

Opstapplaats te Antwerpen/Linkeroever : Thonetlaan 133 (R.Y.C.B.)

Vrijdag 12 oktober 2018 om 19:00 uur (stipt)
Zaterdag 13 oktober 2018 om 07:15 uur (stipt)

14. ORGANISERENDE VERENIGINGEN

K.L.Y.C.
Thonetlaan 131 – 2050 Antwerpen
Tel: 03/219 06 82
e-mail: info@klyc.be
url: www.klyc.be

R.Y.C.B.
Thonetlaan 133 – 2050 Antwerpen
Tel: 03/219 27 84
Fax: 03/219 67 48
e-mail: rycb@rycb.be
url: www.rycb.be

V.V.W. Schelde
Beatrijslaan 25 – 2050 Antwerpen
Tel:03/219 69 67
Fax: 03/219 77 00
E.mail: info@vvw.be
Url : www.vvw.be

K.A.W./S.R.N.A
Beatrijslaan 29 – 2050 Antwerpen
Tel: 0475/79 22 25
e-mail : secretariaat@srna.be
url: www.srna.be

YACHTING CLUB HOBOKEN
Zandkamp 3-4 – 2660 Hoboken
Tel : 03/827 58 48
e-mail: info@yachtingclubhoboken.be
url: www.yachtingclubhoboken.be

W.V.B.
Oosthavendam 1, 4511 AZ Breskens – NL
Tel: +31 (0)622 462 123
e-mail: secretariaat@wvbreskens.nl
url: www.wvbreskens.nl