Algemene verkoopsvoorwaarden

ANTWERP RACE VZW Thonetlaan 131 2050 Antwerpen

Algemene verkoopsvoorwaarden

  • Alle klachten betreffende de door ons geleverde diensten en prestaties dienen ons, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen 8 dagen na het voorval dat er aanleiding toe gegeven heeft.
  • Onze facturen en deelnamekosten zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum tenzij anders aangegeven. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, zonder ingebrekestelling en vanaf de vervaldag, een forfaitaire en onherleidbare verhoging als overeengekomen schadevergoeding toegepast worden van 10% met een minimum van 250€ en een interest aangerekend worden zoals voorzien in de wet van 2/8/2002 ter bestrijding van betalingsachterstallen in commerciële transacties.

Alternatief voor § 2:

Bij niet-betaling van de factuur of deelnamekosten op de vervaldag zal een aangetekend schrijven ter herinnering gestuurd worden. Bij niet betaling 15 dagen na versturing van deze, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. De kosten hieraan verbonden zullen ten laste van de ontvanger van de factuur worden aangerekend, met een minimum van 25€.

  • Elk geschil waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.
  • Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met de opgemaakte facturen en de partijen verklaren hiervan uitdrukkelijk kennis te hebben genomen.