Notice of Race

Notice Of race

FINAAL CONCEPT

N.O.R. 29 ste Editie

Zaterdag 15 oktober 2016

225 zeiljachten racen de Schelde op vanaf Breskens en Terneuzen en finishen op de rede van Antwerpen. 

Download hier de PDF-versie van de N.O.R. Antwerp Race 2016 

1. REGLEMENTEN

Op deze wedstrijd zijn de volgende regels en reglementen van kracht:

* de regels voor wedstrijdzeilen (R.R.S.);
* de bepalingen en voorschriften van het K.B.Y.V.en F.R.B.Y.,
* World Sailing Offshore Special Regulations, cat.4, voor CR, IRC en Maxi – jachten.
* World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B Art. 2 voor de sportboten.
* De vzw A.R. behoud zich het recht voor om een boot te weigeren, dit zonder recht van verhaal en protest.
* Het scheepvaartreglement Westerschelde en het Reglement Benden Zeeschelde.
* Deze aankondiging (tenzij enige van deze door de Wedstrijdbepalingen worden gewijzigd).
* De wedstrijdbepalingen en de wijzigingen daarop.
* Elk jacht moet beschikken over een zeilnummer,
* Een boot die geen zeilnummer voert kan niet reglementair finishen.

Ten aanzien van andere scheepvaart dan aan de Antwerp Race deelnemende boten en schepen moet men handelen overeenkomstig het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 en het Scheepvaartreglement Beneden Zeeschelde.

Deelnemers die aanwijzingen van de begeleidingsschepen niet onmiddellijk en strikt opvolgen en/of die de baan niet varen zoals aangegeven in de wedstrijdbepalingen, zullen zonder verhoor worden gediskwalificeerd.

Wijziging in de klassenvoorschriften voor sportboten:
Om te voldoen aan de eis dat de schepen dienen voorzien te zijn van een motor die onmiddellijk gereed is voor gebruik, moet de buitenboord motor te allen tijde en dus ook tijdens de wedstrijd aan de spiegel zijn bevestigd.

Wijzigingen en aanvullingen op de regels voor wedstrijdzeilen (RRS) zullen in de wedstrijdbepalingen worden aangegeven bij de betreffende artikelen.

2. INSCHRIJVINGEN

IRC & CR jachten, Maxi jachten,en sportboten met een geldige meetbrief en waarvan drie opvarenden (inclusief de eigenaar) aan boord lid zijn van een erkende jachtclub, kunnen worden ingeschreven vanaf

MAANDAG 19 september 2016 09.00 uur via de website: www.antwerprace.be.

Ieder deelnemend jacht dient uiterlijk op 19 september 2016 over een geldige meetbrief te beschikken. Meetbrieven uitgegeven na 19 september 2016 komen niet meer in aanmerking.

Voor CR jachten worden geen VRP meetbrieven uitgereikt.
Jachten met zowel een IRC als een CR meetbrief kunnen enkel inschrijven in IRC.

Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij uw inschrijving ter beschikking hebt:
* Zeilnummer,
* Meetbrief (IRC of CR),
* VYF licentienummer of V.V.W verbond lidmaatschapnummer.
* Voor Nederlandse deelnemers geldt startlicentie nummer van het Watersportverbond.

ISAF reglementering verplicht deelnemers aan wedstrijden lid te zijn van een club die aangesloten is bij een erkend verbond. Voor Belgische deelnemers is daarom het V.Y.F. licentienummer of V.V.W. verbond lidnummer vereist voor minimaal 3 opvarenden. Zonder opgave van deze gegevens is uw inschrijving niet geldig.

De betaling geschiedt online via Ogone, met Visa of Mastercard.

Uitzonderlijk is het mogelijk in te schrijven op het secretariaat van Antwerp Race, Thonetlaan 131, te 2050 Antwerpen, mits betaling in contanten en voorlegging van de geldige documenten en voor zover het maximaal toegelaten aantal deelnemers niet is bereikt.
De inschrijvingen worden afgesloten wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt of ten laatste op
maandag 10 oktober 2016.
De organisatie behoudt zich het recht voor om wildcards toe te kennen.

Het maximum aantal boten is door de overheden op 225 gesteld.

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

– voor MAXI’s 150 Euro
– voor alle andere jachten 75 Euro

Bovenstaande bedragen zijn inclusief het speciale AR-zeilnummer, welke u na de wedstrijd niet,hoeft, in te leveren.
Het is vanzelfsprekend niet toegestaan het speciale AR zeilnummer van voorgaande jaren te gebruiken.

Bij afgelasting van de wedstrijd worden de inschrijvingsgelden niet terugbetaald.
Voor ingeschreven jachten die zich terugtrekken na 10 oktober 2016 blijft het deelnamegeld weerhouden en, is niet terugvorderbaar.

Prijs voor de pendelbus naar Breskens of Terneuzen: 15 euro p.p.
Gelieve op het inschrijfformulier duidelijk te vermelden van welke pendelbus u gebruik wilt maken (vrijdagavond of zaterdagmorgen). Zie ook het hoofdstuk wedstrijdinformatie.

Het avondfeest /prijsuitreiking zal plaatsvinden in de gebouwen van R.Y.C.B. naast de jachthaven
Antwerpen Linkeroever
De Antwerp Race vzw organiseert zelf geen avondmaal, dit gebeurt door de uitbater van R.Y.C.B., en we verwijzen u dan ook naar de website voor meer informatie.

3. WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen worden samen met de groepsvlag en het speciale wedstrijdnummer afgehaald:

– Voor alle deelnemers: tijdens de SKIPPERS NIGHT,
woensdag 12 oktober vanaf 18.30 uur in het clubhuis van V.V.W. Schelde (Capt. Lounge ) Beatrijslaan 25 2050 Antwerpen Linkeroever

– Voor jachten die vanuit Breskens starten:
vrijdag 14 oktober bij het wedstrijdsecretariaat van de Watersportvereniging Breskens van 19.00 uur tot 22.00 uur.

– Voor jachten die vanuit Terneuzen starten:
vrijdag 14 oktober bij het wedstrijdsecretariaat in het clublokaal van de watersportvereniging “De Honte” te Terneuzen, van 19.00 uur tot 22.00 uur

4. METING EN INSPECTIES

Deelnemende jachten kunnen voor en na, de wedstrijd gecontroleerd worden, zowel voor meting als op hun veiligheidsuitrusting volgens

* de World Sailing, Offshore Special Regulations, cat. 4,” App. B”,
* de regels en de reglementen van IRC, CR, MAXI’s, sportboten en
* de voorschriften van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990

5. WEDSTRIJDSCHEMA

A.R (Bres.) van Breskens naar de Antwerpse Rede – 43,5 NM

Wedstrijd voor:

IRC Klasse  2 TCC <1,045 en >=1,000 Startgroep 1 Donkerblauw
CR klasse 2 BaRAT >27,50 en <= 31 Startgroep 2 Geel
CR klasse 1 BaRAT > 32 Startgroep 3 Oranje
IRC 1 + Maxi’s IRC 1 TCC >=1,045 Startgroep 4 Zwart

1e waarschuwingssein: 08.25 uur.

A.R. (Tern.) van Terneuzen naar de Antwerpse Rede – 34 NM

Wedstrijd voor:

CR klassen 5 en 6 BaRAT <=22.3 Startgroep 5 Groen
IRC klasse 3 + sportboten IRC3 : TCC < 1.000 + sportboten Startgroep 6 Wit
CR klassen 4 BaRAT >22,3 en <=25 Startgroep 7 Rose
CR  klasse BaRAT >25 en < =27,50 Startgroep 8 Lichtblauw

1e waarschuwingssein 09.10 uur

Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om bovenstaande startgroepen te wijzigen.

Na 13.00 uur wordt er zowel in Breskens als in Terneuzen geen start meer gegeven.
In dit geval wordt er voor alternatief vervoer gezorgd naar het avondfeest in de gebouwen van R.Y.C.B.
aan de Jachthaven Linkeroever in Antwerpen.

6. WEDSTRIJDBANEN EN STARTGEBIEDEN

De wedstrijdbanen lopen vanaf Breskens door de Schaar van Spijkerplaat, Everingen en Middelgat; en vanaf Terneuzen door de Everingen en het Middelgat en verder door de hoofd- en neven vaarwaters, Schaar van Valkenisse, Fietspad Moer, Schaar van de Noord en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

De MAXI’s volgen na de Schaar van de Spijkerplaat de diepe hoofdvaarwaters Pas van Terneuzen, Gat van Ossenisse, Zuidergat, Bocht van Walsoorden, Overloop van Valkenisse, Nauw van Bath, Pas van Rilland en de Beneden Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen.

Het startgebied in Breskens ligt aan de zuidzijde van het Ankergebied Rede Vlissingen nabij de gele ton ARV 1.
In uitzonderlijke omstandigheden is een alternatieve startlocatie voorzien in het ankergebied Everingen. Dit zal desgevallend kenbaar worden gemaakt aan het clubgebouw te Breskens, op vrijdagavond 14 oktober 2016 vanaf 20.00 uur.

Het startgebied in Terneuzen ligt in de Everingen nabij de groene ton E7.

7. PRIJZEN

Er is een prijs voorzien voor het best geklasseerde jacht in elke klasse.

De Line Honours Trophy zal toegewezen worden aan het eerste scherpe jacht dat is gestart in Breskens en dat
reglementair is gefinisht.

8. AANLOPEN BRESKENS EN TERNEUZEN

Weliswaar te allen tijde maar in het bijzonder op vrijdag 14 oktober 2016, bij het aanlopen van de havens van Breskens en Terneuzen worden alle deelnemende jachten met nadruk gewezen op het strikt naleven van de bepalingen voor kleine vaartuigen en zeilvaartuigen in het Scheepvaartreglement Westerschelde, zoals:
* het voeren van goede navigatieverlichting en van
* een deugdelijke radarreflector,
* het houden van goede uitkijk,
* het uitluisteren op het geëigende VHF verkeerskanaal,
* het ruim en bijtijds uitwijken voor andere dan kleine schepen (de beroepsvaart),
* het houden van de stuurboordzijde van de vaargeul of van de stuurboordwal,
* het gebruik van een goed bijgewerkte zeekaart en
* het voeren van een kegel met de punt naar beneden indien de motor bijstaat.

De politie zal streng optreden indien er niet aan het Scheepvaartreglement Westerschelde wordt voldaan.
Het wedstrijdcomité zal de inschrijving schrappen van boten die de bovenstaande bepalingen niet hebben opgevolgd.

Bovendien worden zeilende schepen die van Hansweert komen geadviseerd het Middelgat, de Geul van Baarland, de Everingen en/of de Zuid Everingen te nemen en niet via het hoofdvaarwater naar Terneuzen of Breskens te varen en zeker niet in de Overloop van Hansweert, Gat van Ossenisse en Pas van Terneuzen tegen een ZW wind op te kruisen.

9. CONTACT

ANTWERP RACE vzw
Thonetlaan 131,
2050 ANTWERPEN
Tel.: +32 (0)3 219 06 82
E-mail: antwerprace@klyc.be
url : www.antwerprace.be

Wedstrijdsecretariaat Breskens
Bob De Paepe +32 (0) 475.271216 (vrijdagavond 09.10.2016)
Wedstrijdsecretariaat Terneuzen
Stijn Reunis +32 (0) 474.103608 (vrijdagavond 09.10.2016)

Bovenstaande nummers gelden enkel tijdens de opengestelde uren voor het afhalen van de wedstrijdbepalingen.

Wedstrijdsecretariaat en +32 (0)3 219.06.82
Protestcomité (jachthaven L.O )
Jachthaven Breskens +31 (0)117 38 19 02
Jachthaven Terneuzen +31 (0)115 69 70 89
Clubhuis Breskens +31 (0)117 38 32 78
Jachthaven Willemdok +32 (0)3 231 50 60

Het clubhuis te Breskens is op zaterdag 15 oktober 2016 geopend vanaf 06.00 uur voor ontbijt en koffie.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

De deelnemers aan de Antwerp Race doen dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico.

De Antwerp Race vzw, noch de organiserende verenigingen, noch het wedstrijdcomité, noch de overige medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade of lichamelijk letsel, welke direct of indirect in verband met de deelname aan de Antwerp Race zou kunnen ontstaan.
Iedere deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid, ook in wedstrijdverband.

11. LIGPLAATSEN

In Breskens en Terneuzen kunnen de deelnemers vrijdagavond 14 oktober in de jachthavens gratis afmeren
In Antwerpen kan zaterdagavond 15 oktober gratis worden afgemeerd in, jachthaven Antwerpen L.O.
Als alternatief kan worden afgemeerd in de jachthaven Willemdok.Deze is te bereiken via de Kattendijksluis en of Royerssluis via Londenbrug welke speciaal voor de deelnemende jachten zal bediend worden.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie de ”Wedstrijdbepalingen”.

12. WATERSTANDEN

Zaterdag 15 oktober 2016

Breskens LW 08:08 uur en HW 14:06 uur
Terneuzen LW 08.35 uur en HW 14:26 uur
Antwerpen LW 10.27 uur en HW 16:00 uur

13. PENDELBUS

Vertrekuren pendelbus ( van Antwerpen naar Breskens – Terneuzen)

Opstapplaats te Antwerpen/Linkeroever : Thonetlaan 133 (RYCB)

Vrijdag 14 oktober 2016 om 19:00 uur (stipt)
Zaterdag 15 oktober 2016 om 05:00 uur (stipt)

14. ORGANISERENDE VERENIGINGEN

K.L.Y.C.
Thonetlaan 131 – 2050 Antwerpen
Tel: 03/219 06 82
e-mail: info@klyc.be
url: www.klyc.be

R.Y.C.B.
Thonetlaan 133 – 2050 Antwerpen
Tel: 03/219 27 84
Fax: 03/219 67 48
e-mail: rycb@rycb.be
url: www.rycb.be

V.V.W. Schelde
Beatrijslaan 25 – 2050 Antwerpen
Tel:03/219 69 67
Fax: 03/219 77 00
E.mail: info@vvw.be
Url : www.vvw.be

K.A.W./S.R.N.A
Beatrijslaan 29 – 2050 Antwerpen
Tel: 0475/79 22 25
e-mail : secretariaat@srna.be
url: www.srna.be

YACHTING CLUB HOBOKEN
Zandkamp 3-4 – 2660 Hoboken
Tel : 03/827 58 48
e-mail: info@yachtingclubhoboken.be
url: www.yachtingclubhoboken.be

W.V.B.
Oosthavendam 1, 4511 AZ Breskens – NL
Tel: +31 (0)622 462 123
e-mail: secretariaat@wvbreskens.nl
url: www.wvbreskens.nl